KASTEN ÖLDÜRME SUÇU VE NİTELİKLİ HALLERİ
Stj. Av. Enes Kiraz   |   17/01/2022

Kasten Öldürme Suçu Türk Ceza Kanunu'nun 81. Maddesi'nde düzenlenmiş olup Müebbet Hapis Cezası yaptırımına bağlanmıştır. Nitelikli hallerine bakıldığında ise Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası yaptırımı Türk Ceza Kanunu'nun 82. Maddesi uyarınca hükme bağlanmıştır.

Tamamını Oku
VASİYETNAMEDEN DÖNME VE GEÇERLİLİK ŞARTLARI
Stj. Av. Nuri Yılmaz   |   31/12/2021

Vasiyetnameler tek taraflı olarak yapılan ölüme bağlı tasarruf işlemleridir. Vasiyetnamelerde irade beyanının karşı tarafa ulaşmasına ve karşı tarafın da bunu kabul etmesine gerek yoktur. Vasiyet eden kişi bu işlemleri ölümünden sonra sonuç doğuracak şekilde yapmaktadır. Dolayısıyla miras bırakan, ölümüne kadar her zaman vasiyetnameleri serbestçe ve tek taraflı olarak değiştirebilir. Miras bırakanın sağken vasiyetnameyi değiştirmeyeceğine ilişkin yapılan her türlü şart ve kayıt geçersizdir.

Tamamını Oku
İDARE HUKUKUNDA MOBBİNG
Stj. Av. Nuri Yılmaz   |   31/12/2021

Memura mobbing yapılması, yıldırma ve kötü muamele; kişiye karşı kötü niyetle gösterilen her türlü sözlü, eylemsel ve idari davranış , tutum, tavır şeklinde olabilir. Mobbing; kişiyi ve kişileri işten ve işyerinden uzaklaştırma, pasifize etme, baskı altına alma, yıldırma, eziyet etme gibi amaçlarla ve kötü niyetle gösterilen davranış, tutum ve tavırlar bütünüdür.

Tamamını Oku
İŞ HUKUKUNDA İBRANAME VE BEYAZA İMZA
Stj. Av. Nuri Yılmaz   |   31/12/2021

İş hukukunda ibraname, işçinin işten ayrılırken ücret, fazla çalışma yıllık ücreti, izin alacağı, ihbar ve kıdem tazminatı gibi alacaklarını aldığına ve bir başka alacağı kalmadığına dair imzalayarak işverene verdiği belgedir. Yargıtay, iş hukukunun işçiyi koruyucu temel ilkesi gereğince ibranamenin dar yorumlanması ve işverenin işçiye olan borçlarının asıl sona erme nedenini ifa olarak ele alınması gerektiğinin altını çizmiştir. İşveren karşısında ekonomik olarak güçsüz durumda bulunan işçinin hak ve alacaklarından ibra ile vazgeçmesi, hayatın olağan akışına uygun düşmemektedir.

Tamamını Oku
KİRA SÖZLEŞMESİNİN İHTİYAÇ SEBEBİYLE FESHİ
Stj. Av. Nuri Yılmaz   |   31/12/2021

Kira sözleşmesi; bir malın kullanma ve yararlanma hakkının belli bir bedel karşılığında başkasına devrini öngören ve şahsi hak doğuran bir sözleşmedir. Borçlar Kanunu 339-356. maddeleri arasında konut ve çatılı işyerlerinin kiralanması hususu düzenlenmiştir. Konut, barınma ihtiyacının giderildiği, kişinin özel hayatını sürdürmesine imkân veren yeri ifade eder.

Tamamını Oku
Vergi Usul Kanunu m.359'da Tehlike Suçu Şeklinde Düzenlenen Defter, Kayıt veya Belgeleri İbraz Etmeme Suçu
Stj. Av. Nuri Yılmaz   |   31/12/2021

Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, bu fıkra hükmünün uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir.

Tamamını Oku
TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE FAİZ
Stj. Av. Nuri Yılmaz   |   31/12/2021

Taksitle satış sözleşmesi, 6502 sayılı TKHK m. 17/1 uyarınca satıcı veya sağlayıcının, malın teslimi veya hizmetin ifasını üstlendiği, tüketicinin de bedelini kısım kısım ödediği sözleşmelerdir.

Tamamını Oku
GEÇİTLİ SUÇ
Stj. Av. Nuri Yılmaz   |   31/12/2021

Failin bir suçu işlemek için aynı hukuki değeri koruyan daha hafif bir suçu işlemek zorunda kaldığı hâllerde “geçitli suç” söz konusu olur.

Tamamını Oku